Privacy Statement

De Vereniging Zoetermeerse Reddings Brigade (ZRB) hanteert een privacybeleid ter bescherming van de privacy van leden en personen die op enige wijze in contact komen met de Zoetermeerse Reddingsbrigade. In dit Privacystatement legt de Zoetermeerse Reddingsbrigade uit hoe de Zoetermeerse Reddingsbrigade omgaat met persoonsgegevens. 

De Zoetermeerse Reddingsbrigade houdt zich hierbij aan toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in het privacybeleid van de Zoetermeerse Reddingsbrigade. 
 • de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens, die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is. 
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren. 

Vragen en contact over het privacy statement? 
Indien je na het doornemen van ons privacy statement vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Zoetermeerse Reddingsbrigade
p/a Vletkade 52 
2725 AZ Zoetermeer

info@rbzoetermeer.nl  
 

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over jou zeggen en (in combinatie) naar jou herleid kunnen worden. Hierbij valt te denken aan (combinaties van):
-    naam en geboortedatum
-    geboortedatum en adres
-    e-mailadres

Van wie verwerkt Zoetermeerse Reddingsbrigade (ZRB) persoonsgegevens?
De ZRB verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: 
•    Leden en vrijwilligers van de ZRB
•    Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij ZRB of ooit een lidmaatschap hebben gehad 
•    Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Waarvoor verwerkt de Zoetermeerse Reddingsbrigade (ZRB) persoonsgegevens? 
Leden van de ZRB hebben rechten die zij moeten kunnen uitoefenen, zoals het bijwonen en stemmen op de Algemene Vergadering en ze willen deelnemen aan activiteiten van de ZRB. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor je verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger, je uitnodigen voor activiteiten, je informeren over de zwemlessen en cursussen, formulieren voor stimuleringsregelingen van de gemeente voorbereiden (die je zelf aan de gemeente moet overhandigen), diploma's uitgeven, enz. 

Als je lid of relatie van de ZRB bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij o.a. de volgende persoonsgegevens van je vragen:
-    Je naam 
-    Je geslacht
-    Je geboortedatum en geboorteplaats
-    Je adres
-    Je e-mailadres
-    Je telefoonnummer
-    Contactgegevens van je ouders als je minderjarig bent (e-mailadres en telefoonnummer)
-    Je nationaliteit 
-    Je rekeningnummer en de naam van de bijbehorende rekeninghouder
-    Je behaalde (zwem)diploma’s 

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie en materialen, het verlenen van bevoegdheden op basis van diploma’s, statistische analyses enzovoorts.


Verwerkt de Zoetermeerse Reddingsbrigade (ZRB) ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

De ZRB verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Dit is bijvoorbeeld het formulier waarop je medische bijzonderheden kan opgeven waarvan jij denk dat ze belangrijk zijn voor ons om te weten om jouw veiligheid tijdens het zwemmen te waarborgen.
Hiernaast kunnen we om medische bijzonderheden vragen voor een specifieke activiteit (denk aan allergieën bij een barbecue).

Hoe gaat Zoetermeerse Reddingsbrigade met persoonsgegevens om en hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de ZRB met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Kan de Zoetermeerse Reddingsbrigade gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? 
Dat kan alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een activiteit en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. 

Verstrekking aan derden 
De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 
- Het verzorgen van de ledenadministratie (zoals Sportlink)
- Het verzorgen van de online werkomgeving voor vrijwilligers (zoals Microsoft)
- Het hosten/verzorgen van de website met digitale ledentools (zoals het bewakingsrooster). 
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 
Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens door deze op te vragen bij de ledenadministratie (ledenadministratie@rbzoetermeer.nl).

Hiernaast kent de Zoetermeerse Reddingsbrigade (ZRB) twee hoofdtoegangsniveau’s voor de ledenadministratie:

 • Volledige toegang: Een aantal kaderleden heeft toegang en mutatierechten tot de hele ledenadministratie, inclusief bijzondere gegevens. Deze hebben deze volledige toegang en mutatierechten nodig voor hun werkzaamheden en om ledenlijsten te maken voor kaderleden met beperkte toegang. Sommige kaderleden hebben wel volledige toegang, maar kunnen niet alles muteren. De financiële administratie is alleen beschikbaar voor kaderleden die dat direct nodig hebben voor hun werkzaamheden of vanuit hun verantwoordelijkheden. 
 • Beperkte toegang: Alle kaderleden voor wie dat enigszins relevant is voor de werkzaamheden hebben beperkte toegang. Hiermee hebben zij toegang tot bijvoorbeeld deelnemerslijsten voor activiteiten of de strandbewaking en opleidingsadministratie (ook waar ze niet direct bij betrokken zijn). Ook zijn relaties waarmee kaderleden veel contact mee hebben gedeeld met alle kaderleden.

Alle kaderleden die zowel beperkte als volledige toegang hebben, hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend. Hiernaast kunnen organisatoren van activiteiten en (assistent)-instructeurs over specifieke persoonsgegevens worden geïnformeerd die relevant zijn voor hun les of activiteit. 

Het kan zijn dat je voor activiteiten en organisatieonderdelen waarvoor jij je hebt aangemeld wordt toegevoegd aan digitale groepen en applicaties. Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken en om samenwerking mogelijk te maken. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan bewakingsleden die worden toegevoegd aan een ZRB bewakingsledengroepen (zoals: microsoft office 365, whatsappgroep, bewakingsrooster op de site en de bewakingsapplicatie), maar ook aan groepen voor instructeurs of commissieleden, of groepen voor specifieke activiteiten. In deze groepen kunnen leden elkaars telefoonnummer en/of e-mailadres zien, wat handig is om snel contact met elkaar te kunnen leggen. Leden kunnen deze groepen weer verlaten.

Enkele persoonsgegevens zijn op papier opgeslagen in het zwembad waar de ZRB actief is. Dit zijn bijvoorbeeld presentielijsten met gezondheidsgegevens en banenlijsten, zodat de instructeurs weten wie waar zwemt en waar voor de veiligheid en gezondheid van leden op gelet moet worden. Deze worden bij afwezigheid van de ZRB in het zwembad opgeslagen in een afsluitbaar opslagkast die alleen toegankelijk is voor daarvoor geautoriseerde personen van de ZRB. Hiernaast worden inschrijfformulieren en andere papieren documenten (thuis) bewaard bij kaderleden die primair belast zijn met de taak waarvoor deze documenten noodzakelijk zijn.
Na toestemming kunnen namen en/of foto’s van kaderleden openbaar gepubliceerd worden op de website of in beperkt verspreid worden aan leden voor wie dat relevant is. 

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals: 
- Alle personen die namens de ZRB van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Hiernaast is er een beveiligingsinstructie voor gegevensverwerkers. 

Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming voor is gegeven door een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Rechten omtrent je gegevens 
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Het kunnen voeren van een deugdelijke ledenadministratie is noodzakelijk voor de ZRB om aan zijn juridische verplichting jegens zijn leden te voldoen, zoals het bijhouden van een ledenregister. Bovendien is het niet mogelijk om voor ieder lid een aparte ledenadministratie te voeren op basis van de privacy-wensen van het betreffende lid. Sommige verzoeken zullen daarmee dusdanig conflicteren met de belangen van andere leden en dat wat redelijkerwijs gevraagd mag worden van de vereniging, dat het bestuur, om het verzoek te kunnen inwilligen, het lidmaatschap conform artikel 12.2 en 12.4 van de statuten moet beëindigen en het verzoek wordt gezien moet worden als een opzegging van het lidmaatschap met verwijdering van je gegevens conform artikel 12.1 van het Huishoudelijk Reglement.   

Hoe zit het met het gebruik van persoonsgegevens voor hulpverlening?
De ZRB kan persoonsgegevens verzamelen van bijvoorbeeld recreanten op het Noord-Aa of deelnemers en omstanders van evenementen om de hulpverleningstaken goed uit te voeren. Hierbij kan gedacht worden aan het verzamelen van persoonsgegevens van vermiste kinderen en gevonden om een spoedige hereniging te bevorderen. Ook tijdens een hulpverlening kan het zijn dat we soms persoonsgegevens vragen om het hulpverleningsproces te bespoedigen. Al deze gegevens worden tijdens een zoekactie of de hulpverlening indien noodzakelijk (digitaal) gedeeld met alle bewakingsleden van de ZRB en andere hulpverleners betrokken bij de zoekactie of hulpverlening. Na afloop van de zoekactie of hulpverlening verwijderen we alle herleidbare persoonsgegevens, zoals namen. Gegevens voor statistische doeleinden zoals de leeftijd van de vermiste en de plaats van de vermissing blijven wel bewaard. 

Foto’s en video’s
Tijdens diverse activiteiten worden er foto’s en video’s gemaakt van leden. Hierbij valt te denken aan het diplomazwemmen en vele andere activiteiten. De ZRB kan deze foto’s en video’s editen en publiceren op diverse (social)media zodat leden kunnen terugblikken op activiteiten. Daarnaast kunnen deze foto’s en video’s gebruikt worden ter promotie van de vereniging. In alle gevallen geldt dat de ZRB geen naam of andere naar jou te herleiden gegevens in of bij de foto of video plaatst, als jij daar geen toestemming voor hebt gegeven. Het is in beginsel niet mogelijk voor leden om vooraf zich hieraan te onttrekken, behoudens redelijke belangen van het lid zich hiertegen verzetten. Wel kunnen (jeugd)leden (en ouders/verzorgers) achteraf het verzoek doen om bepaalde foto’s of een gedeelte van video’s te verwijderen waarop zij zichtbaar zijn. De ZRB zal, indien redelijk en mogelijk, deze foto’s dan verwijderen.

Hiernaast kunnen bijvoorbeeld ouders/verzorgers tijdens activiteiten foto’s of video’s maken van hun kinderen. Het is niet uit te sluiten dat ook andere kinderen op deze foto’s of video’s terecht kunnen komen. De ZRB ziet hierin in beginsel geen rol voor haarzelf weggelegd. Zeker niet als het activiteiten in de openbare ruimte zijn. 
 

Overigens mogen foto’s en video’s die door de ZRB, leden en ouders van leden gemaakt worden nooit strijdig zijn met de goede zeden. Bij foto’s of video’s in badkleding streeft de ZRB dit zodanig te doen, dat het gezicht niet (makkelijk) herkenbaar is.

Cameratoezicht

De verhuurder van het Zwembad (Swim & Smile) heeft camera’s opgehangen in het zwembad de Driesprong. Mocht er onverhoeds een calamiteit zijn, kan de situatie via de camera’s geëvalueerd worden. Het cameraprotocol van de verhuurder kunt u hier doorlezen: http://www.swimensmile.nl/wp-content/uploads/2019/03/Reglement-Camera-Toezicht-versie-201903161.pdf

 

De strandpost van de ZRB is onmisbaar om te zorgen voor toezicht en hulpverlening op de Zoetermeerse Plas. In deze strandpost (Aziëweg 27 Zoetermeer) is camerabewaking aanwezig voor de volgende doelen:

 1. Betere samenwerking tussen lifeguards en bescherming van leden omdat er vanuit de communicatieruimte in de uitkijktoren directe monitoring mogelijk is van de ledenruimte en de hal bij de EHBO-ruimte.
 2. Bescherming van leden van de ZRB, doordat na incidenten camerabeelden worden teruggekeken.
 3. Reconstructie van het tijdsverloop na een hulpverlening.
 4. Bescherming van eigendommen en leden omdat na diefstal, insluiping, brandstichting of ander strafbaar feit de beelden kunnen worden teruggekeken. 

Het cameratoezicht geschied onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Opnemen geschied als er beweging zichtbaar is op de camera’s. De camera’s nemen geen geluiden op. Beelden worden maximaal 14 dagen (336 uur) bewaard en daarna automatisch gewist, tenzij er een incident is geconstateerd op basis waarvan het noodzakelijk is de met het incident samenhangende camerabeelden langer te bewaren. Camerabeelden mogen nadrukkelijk niet worden gebruikt voor het bekijken/afluisteren van vergaderingen of overleggen op de strandpost.

Opgeslagen camerabeelden en beheersfuncties zijn toegankelijk voor het bestuursleden die daartoe door het bestuur zijn gemandateerd en de technisch beheerder die als zodanig door het bestuur is aangesteld. Hiernaast kunnen de camarabeelden live bekeken worden in de communicatieruimte. Camerabeelden worden niet overgedragen aan derden, uitgezonderd opsporingsinstanties als daar een juridische grondslag voor is of er zich een strafbaar feit heeft voorgedaan gericht tegen de ZRB of haar leden. Voor eventueel ander gebruik zal het bestuur toestemming vragen aan de personen die zichtbaar zijn op de betreffende beelden.

Klachten 
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 

Verwerkingsregister
In tabel onderaan het privacy statement kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Wijzigingen privacybeleid
De Zoetermeerse Reddingsbrigade behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Je kunt het actuele privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via www.rbzoetermeer.nl/privacy 
 

 Verwerkingsregister van structurele verwerkingen door de Zoetermeerse Reddingsbrigade

Doel

Van toepassing op

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers buiten de Zoetermeerse Reddingsbrigade

Uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

Leden

 • Voor- en achternaam
 • Pasfoto
 • Adres / Postcode / Woonplaats
 • Geboortedatum / Geboorteplaats / Geslacht
 • Telefoonnummer en E-mail adres
 • Telefoonnummer en E-mail adres ouders/verzorgers
 • Eerdere (zwem)diploma’s Pasfoto
 • Adres / Postcode / Woonplaats
 • Geboortedatum / Geboorteplaats / Geslacht
 • Telefoonnummer en E-mail adres
 • Telefoonnummer en E-mail adres ouders/verzorgers
 • Eerdere (zwem)diploma’s

Uitvoering van de overeenkomst

Onbeperkt, tenzij expliciet verzoek om verwijdering. Zonder uw gegevens kunnen wij niet uw behaalde diploma’s niet registreren (waardoor u bij overstap naar andere Reddingsbrigade opnieuw moet beginnen) of statistische gegevens van leden reproduceren.

De papieren administratie wordt twee jaar na einde lidmaatschap vernietigd.

Reddingsbrigade Nederland / Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen

Financiële Administratie

Leden

 • Naam en Voorletters
 • Adres / Postcode / Woonplaats
 • IBAN / Bankgegevens
 • Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst / voldoen aan een wettelijke plicht

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna.

 • Belastingdienst (bij controle)
 • Banken (SEPA INCASSO MACHTIGING)

Kledingbeheer

Leden

 • Idem als voor Uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst en Financiële Administratie
 •  (Kleding)maten 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna.

 

Diploma en Examen Administratie

Leden

 • Idem als voor Uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst
 • Gegevens t.a.v. prestaties

Uitvoering van de overeenkomst

Onbeperkt, tenzij expliciet verzoek om verwijdering. Zonder uw gegevens kunnen wij niet uw behaalde diploma’s niet registreren (waardoor u bij overstap naar andere Reddingsbrigade opnieuw moet beginnen)

Exameninstanties als:

-Reddingsbrigade Nederland / Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen

-Oranje Kruis / Stichting Koninklijke Nationale Organisatie voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken

- Europese Reanimatie Raad

Gezondheidsinformatie

Leden

 • Idem als voor Uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst
 • De door u opgegeven gezondheidsinformatie

Toestemming

Onbeperkt, tenzij er een verzoek om verwijdering wordt ingediend, een nieuw inschrijfformulier wordt ingediend of het lid zijn lidmaatschap beëindigd

 

Activiteiten

Leden

 • Idem als voor Uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst
 • Door u opgegeven andere gegevens

Uitvoering van de overeenkomst of toestemming

 

 

 • Eventuele externe organisator van activiteit

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief en uitnodigingen

Leden en Relaties

 • E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst of toestemming

Gedurende lidmaatschap

 • E-marketingtools

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

Bezoekers website

 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens

 

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 

 • Websitebeheerder
 • Analytics tools

Hulpverleningstaak

Hulpbehoevende

 • Uiterlijke kenmerken
 • Leeftijd
 • Voor- en achternaam
 • Contactgegevens melder
 • Medische gegevens
 •  
 • Aanwezigheid van hulpverleners
 • Inzet van hulpverleners
 • Registratie van hulpverleningen

bescherming van de belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon / uitvoering taak van algemeen belang

/ behartiging van gerechtvaardigde belangen

Gedurende de looptijd van de hulpverlening en 72 uur daarna.

 

Gegevens van hulpverleners worden opgeslagen voor minimaal 5 jaar en zoveel langer als hun lidmaatschap duurt.

Politie (soms in opdracht volgens werkafspraken, waardoor deze persoonsgegevens geheel buiten AVG vallen).

 

Andere betrokken hulpverleners van:

 • Reddingsbrigade
 • Brandweer
 • Ambulance
 • Handhaving
 • Gemeente
 • EHBO-vereniging
 • Rode Kruis
 • Enz.

Relatiebeheer

Relaties

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijf/organisatie

Toestemming

Gedurende de samenwerkingsperiode

Daarna als eventuele nieuwe/gecontinueerde samenwerking aannemelijk is.

 

Promotie en wervingsacties

Relaties en potentiele leden

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Toestemming

Maximaal 3 maanden na de actie